สหกรณ์การเกษตร วนาทิพย์ โอทอปชุมชน"คนรักษ์ป่า"

สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราขดำริ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราขดำริ จำกัด

Image 03

             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้ก่อเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

             เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรให้อยู่ดีกินดีขึ้น และสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน กรมป่าไม้ได้ดำเนินการศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากป่าชุมชน ร่วมกับชุมชนในนามกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2545-46 โดยการสนับสนุนงบประมาณในเบื้องต้นจากสำนักงาน กปร.

              ในปี พ.ศ. 2547 จังหวัดยโสธร และกรมป่าไม้ ได้ส่งเสริมการร่วมกลุ่มกันของราษฎรจาก 7 หมู่บ้าน ที่เป็นเครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่ เพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่า อาหารจากป่าชุมชน เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับราษฎรในโครงการ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ "ปลูกป่าในใจคน" กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ(นิติบุคคล) จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "วนาทิพย์"

              การดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร ได้พัฒนาการไปอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร โดยบูรณาการหลายหน่วยงาน กลุ่มเกษตรกรจึงได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสหกรณ์กรการเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด ในปี พ.ศ. 2552 ผลิตภัณฑ์ วนาทิพย์ โอท็อปชุมชน คนรักษ์ป่า เป็นโอท็อประดับห้าดาวของจังหวัดยโสธร และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

Image 03

Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate