การบริหารงานโครงการและองค์กร

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

Image 03

ความเป็นมา/แนวพระราชดำริโครงการ
              เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้

 1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา
 2. พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ สภาพดิน โดยรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการให้อยู่ดีกินดีขึ้น และดูแลการจัดตั้งวัดในพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของราษฎร

               พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ให้ส่งเสริมและใช้ประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่าง"คุ้มค่า"

               ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ) " ขอให้น้อมนำแนวพระราชดำริ  ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปขยายผลเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์โครงการ "มุ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ"

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น
 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป้าหมาย

 1. หมู่บ้านเป้าหมายหลัก ๗ หมู่บ้าน ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร
 2. หมู่บ้านขยายผล ๘ หมู่บ้าน ในท้องที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เยาวชน ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น
 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ศึกษา พัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Image 03

คำสั่งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สามารถ ดาวน์โหลด (Download) ได้ที่ คลิก>>>

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate