ประวัติความเป็นมาของโครงการ

ประวัติความเป็นมาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

ประวัติความเป็นมา/แนวพระราชดำริ

Image 03

ความเป็นมาของโครงการ

             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้

Image 03

  1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา
  2. พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ สภาพดิน โดยรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน
  3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

Image 03

             และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการให้อยู่ดีกินดีขึ้น และดูแลการจัดตั้งวัดในพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของราษฎร

ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่โครงการ

Image 03พื้นที่เป้าหมายโครงการ

Image 03

สภาพปัญหาพื้นที่โครงการ

สภาพการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก ปี 2543–2547 และ 2549–2553 (ปีละ 1-3 เดือน ช่วงสิงหาคม-ตุลาคม)

Image 03Image 03

วิถีการดำรงชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการ

Image 03Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate