nature 1 nature 2 nature 3 nature 4 nature 4 nature 4 nature 4 nature 4 nature 4 nature 4

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

Work One

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร

อ่าน
Work One

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษา พัฒนาตามแนวพระราช ดำริ และการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ

อ่าน
Work One

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หนองอึ่ง

ศูนย์พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาว บ้านสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง "พอมี พอกิน" อ่าน

Work One

การบริหารงานโครงการและองค์กร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบอุทกภัย ซ้ำซากเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยว ข้องจะดำเนินการสนองพระราชดำริ

อ่าน

Work One

สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราขดำริ จำกัด

สหกรณ์กรการเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่าน
Work One

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามเเนวพระราชดำริ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของคนในชุมชนเพื่อให้ป่าในชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่า และอาหารจากป่า

อ่าน

ประกาศ และจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศกรมป่าไม้ โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน >>>ดาวน์โหลดเอกสาร (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
2. ประกาศกรมป่าไม้ โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน >>>ดาวน์โหลดเอกสาร (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร >>>ดาวน์โหลดเอกสาร (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

 

 
     
 
     

แผนพัฒนาโครงการ

งานพัฒนาระบบชลประทาน
Image 01

งานพัฒนาระบบชลประทาน บริเวณพื้นที่หนองอึ่ง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร.

อ่าน
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผสมผสาน
Image 02

งานส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชผักเพื่อเป็น แหล่งอาหารและเป็นรายได้กับเกษตรกร.

อ่าน
งานส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
Image 03

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อคุณภาพของ พืชและดินมีคุณภาพ

อ่าน

 

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์
Image 01

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมให้ชาวบ้าน เลี้ยงไก่ไข่ ปลา กบ วัว.

อ่าน
งานส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง
Image 02

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ในกระชัง ในบริเวณหนองอึ่ง.

อ่าน
งานส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน

Image 03งานส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน การปลูกถั่วลิสงเพื่อเป็นพืช รองทั้งสภาพไร่ และสภาพพื้นที่ทำกิน.

อ่าน

 

งานส่งเสริมศิลปาชีพ
Image 01

งานส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในตำบลค้อ เหนือ มีรายได้เสริม การทอเสื่อ การทอผ้าไหม.

อ่าน
งานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ
Image 02

งานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ สหกรณ์การ เกษตร วนาทิพย์ โอท็อปชุมชนคนรักษ์ป่า.

อ่าน
งานพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูป
Image 03

งานพัฒนามาตรฐานอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ การเกษตรได้รับการรับรองจาก อย.

อ่าน

 

งานฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
Image 01

งานฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ตามเเนวพระราชดำริ การปลูก ป่าเพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์.

อ่าน
งานอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
Image 02

งานอนุรักษ์ป่าไม้ตามเเนวพระราชดำริ กิจกรรมการปลูก ป่าของคนในพื้นที่ เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้.

อ่าน
งานอำนวยการและบริหารงานโครงการ
Image 03

งานอำนวยการและบริหารงานโครงการ โครงการพัฒนา พื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่าน