งานพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูป

งานพัฒนามาตรฐานอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ การเกษตรได้รับการรับรองจาก อย.

งานพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูป

Image 03

          จังหวัดยโสธรมีกลุ่มผลิตอาหารในชุมชนจำนวนมาก  กระจายในพื้นที่ทุกอำเภอ  กลุ่มเหล่านี้ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด  จากการตรวจสอบพบปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่ได้คุณภาพ   และกระบวนการผลิตที่ยังไม่ได้มาตรฐาน      สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปอาจไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค  ผลิตภัณฑ์บางตัวต้องขออนุญาตผลิต  และมีเครื่องหมาย อย. แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

             กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ ที่อยู่ ที่ทำการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่  12  ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร ได้ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ประเภท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่ แม่เป้งคั่วเกลือ, เห็ดโคนในน้ำเกลือ, แมลงรวมคั่วเกลือและไข่มดแดงในน้ำเกลือ ซึ่งการผลิตอาหารดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ถ้ากระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค เมื่อบริโภคอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ กำกับ ดูแล สถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัยในการบริโภค จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐาน อย.
 2. เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารมีความรู้ในเรื่องแนวทางที่ดีในการผลิตอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย ผลิตอาหารกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ตรวจประเมินให้คำแนะนำ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามแบบ GMP และติดตามประเมินผล กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ ตำบลค้อเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ เบื้องต้น ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานที่ผลิต ฉลากสินค้า และผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ อย. กำหนด
 2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ เชิงปฏิบัติการโครงการแม่ข่ายกลุ่มเกษตรกรตำบลค้อเหนือ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( วท. ) หลักสูตร 2 วัน
 3. ประชุมวางแผนงานสำคัญๆ ดังนี้
  3.1 วิเคราะห์ปัญหาความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ด้วยหลัก SWOT เพื่อ
  ยกร่างในการวางแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดวิสัยทัศน์ ต่อไป
  3.2 ตอบแบบสอบถาม สนับสนุนการทำรายงานการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลการดำเนินงานและถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3.3 จัดทำแผนงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 4. สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต ดังนี้
  4.1 สนับสนุนอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์
  4.2 สนับสนุนชุดกันเปื้อน หมวกคลุมผม และรองเท้าบู๊ต
  4.3 สนับสนุนเก้าอี้นั่งทำงานในโรงงาน
  4.4 สนับสนุนตู้เก็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายก่อนเข้าโรงงาน

ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจประเมินให้คำแนะนำ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามแบบ GMP

Image 03

ประชุมวิเคราะห์ปัญหาความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ด้วยหลัก SWOT
เพื่อยกร่างในการวางแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดวิสัยทัศน์

Image 03

สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต

Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate