โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านคำน้ำสร้าง

งานส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในตำบลค้อ เหนือ มีรายได้เสริม การทอเสื่อ การทอผ้าไหม.

งานส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านคำน้ำสร้าง

Image 03

        เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2543   สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดยโสธรและพื้นที่ใกล้เคียง โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  และของพระราชทาน  เช่น  เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม  และแว่นสายตา  เป็นต้น  และทรงรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ

        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการให้อยู่ดีกินดีขึ้น และเรื่องการจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้

  1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา
  2. พัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
  3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง ให้คนสามารถอยู่ กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

        ที่ตั้งโครงการฯ อยู่ที่ บ้านคำน้ำสร้าง ม.15 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร  พิกัด UC 961473 พื้นที่ จำนวน 10 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์(อาคารสำนักงานใช้ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร )

Image 03

          พื้นที่ดำเนินการใน 2 จังหวัด คือ ยโสธร และ ร้อยเอ็ด มี 5 อำเภอ 10 ตำบล 22 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนสมาชิก

1

ค้อเหนือ

1

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

3

2

ค้อใต้

2

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

1

3

ดอนกลาง

4

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

5

4

กล้วย

5

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

2

5

ดอนยาง

6

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

12

6

ดอนกลอย

8

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

2

7

โนนหัน

9

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

6

8

ท่าเยี่ยม

10

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

22

9

คำน้ำสร้าง

11

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

9

10

แจ้งน้อย

12

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

19

11

หนองหว้า

13

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

1

12

ค้อใต้

14

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

1

13

คำน้ำสร้าง

15

ค้อเหนือ

เมือง

ยโสธร

6

14

ผือ

11

ดู่ทุ่ง

เมือง

ยโสธร

1

15

หนองเรือ

1

หนองเรือ

เมือง

ยโสธร

1

16

สะเดา

5

ตาดทอง

เมือง

ยโสธร

4

17

ย่อ

2

ย่อ

คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร

1

18

โนนธาตุ

6

ฟ้าหยาด

มหาชนะชัย

ยโสธร

1

19

กระจาย

13

กระจาย

ป่าติ้ว

ยโสธร

1

20

ใหม่สามัคคีธรรม

11

โคกนาโก

ป่าติ้ว

ยโสธร

1

21

ท่าโพธิ์

11

โพธิ์ใหญ่

พนมไพร

ร้อยเอ็ด

2

22

โคกสี

8

กุดน้ำใส

พนมไพร

ร้อยเอ็ด

1

 

Image 03

หน่วยรับผิดชอบโครงการ
               1.กรมทหารราบที่ 16  ค่ายบดินทรเดชา  ต.เดิด   อ.เมือง  จ.ยโสธร
               2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
                     2.1 ร.อ.พสิษฐ์     ทำนักสุข        หน.ชป.โครงการฯ
                     2.2 จ.ส.ต.วิศรุธ       ถวิล         เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
จำนวนสมาชิกโครงการฯ  แต่ละประเภท
        ประเภทสมาชิก
               - พระราชเสาวนีย์(ทอผ้า)   84             ราย
               - เลี้ยงเป็ด                       8               ราย
               - เลี้ยงวัวและการเกษตร     2               ราย
               - ผู้ป่วย                            8               ราย
                             รวมทั้งสิ้น                  102              ราย
หมายเหตุ      - เพศชาย   จำนวน   12   คน - เพศหญิง  จำนวน    90  คน
          ภูมิลำเนาของสมาชิกทอผ้า
                   - จ.ยโสธร
                      1. อ.เมืองยโสธร    จำนวน 3 ตำบล  15 หมู่บ้าน
                                       - ต.ค้อเหนือ   13  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ.ค้อใต้ ม.1 ,บ.ค้อเหนือ ม.2 , บ.ดอนกลาง ม.4 , บ.กล้วย ม.5 , บ.ดอนยาง ม.6 , บ.ดอนกลอย ม.8 ,บ.โนนหัน ม.9 ,บ.ท่าเยี่ยม ม.10 , บ.คำน้ำสร้าง ม.11 , บ.แจ้งน้อย ม.12 , บ.หนองหว้า ม.13 , บ.ค้อใต้ ม.14 , บ.คำน้ำสร้าง ม.15
                                      - ต.หนองเรือ 1  หมู่บ้าน ได้แก่  บ.หนองเรือ ม.1
                                      - ต.ตาดทอง  1  หมู่บ้าน ได้แก่ บ.สะเดา ม.5
                     2. อ.ป่าติ้ว   จำนวน 1 ตำบล  1 หมู่บ้าน
                                      - ต.โคกนาโก    1   หมู่บ้าน ได้แก่ บ.ใหม่สามัคคี ม.11
                    3. อ.คำเขื่อนแก้ว  จำนวน  1  ตำบล  1  หมู่บ้าน
                                      - ต.ย่อ  1   หมู่บ้าน  ได้แก่ บ.ย่อ ม.2
                   4. จ.ร้อยเอ็ด
                            - อ.พนมไพร     2  ตำบล 2  หมู่บ้าน
                            - ต.โพธิ์ใหญ่     1   หมู่บ้าน    ได้แก่  บ.ท่าโพธิ์ ม.11
                            - ต.กุดน้ำใส    1   หมู่บ้าน    ได้แก่  บ.โคกสี  ม.8
          ภูมิลำเนาของสมาชิกเลี้ยงเป็ด
                   1. จ.ยโสธร
                             - อ.เมืองยโสธร    จำนวน 2 ตำบล  5 หมู่บ้าน
                             - ต.ค้อเหนือ  4  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ.ดอนกลอย ม.8 ,บ.ท่าเยี่ยม ม.10 , บ.คำน้ำสร้าง ม.11 , บ.แจ้งน้อย ม.12   และ ต.ดู่ทุ่ง 1  หมู่บ้าน ได้แก่  บ.ผือ  ม.1                                  
                   2. จ.ร้อยเอ็ด
                        - อ.พนมไพร     1  ตำบล 1 หมู่บ้าน
                        - ต.โพธิ์ใหญ่    1   หมู่บ้าน    ได้แก่  บ.ท่าโพธิ์ ม.11
         ภูมิลำเนาสมาชิกเลี้ยงโคและการเกษตร
                   -  จ.ยโสธร  อ.เมืองยโสธร    จำนวน 1 ตำบล  2 หมู่บ้าน
                   - ต.ค้อเหนือ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ.โนนหัน ม.9 ,บ.ท่าเยี่ยม ม.10

Image 03
ภูมิลำเนาสมาชิกผู้ป่วย


ลำดับ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ที่อยู่

สาเหตุการป่วย

สถานที่รักษา

ประวัติการรักษา

1

นางสี สายงาม

60

บ.ท่าเยี่ยมต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

ต้อกระจก

รพ.ยโสธร

อาการทรงตัว

2

ด.ช.อภิชาติ แสนสุข

 

บ.ดอนกลาง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

ขาดสาร อาหาร

 

 

3

นางอ่อนสี ศรีสมัคร

55

บ.ดอนกลาง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

หัวใจตีบ

รพ.ยโสธร

อาการทรงตัว ทำงานปกติ

4

นางเฉลียง ประทุมชาติ

48

บ.ดอนกลาง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

ต้อเนื้อ

รพ.ยโสธร

อาการทรงตัว

5

นางปิยะนุช ประทุมชาติ

26

บ.ดอนกลาง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

ไตรั่ว

รพ.ยโสธร

อาการดีขึ้น

6

นายสา  ขันขวา

73

บ.แจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ
อ.เมือง จ.ยโสธร

ตาบอดแจ้ง

รพ.ยโสธร

ตาขวาบอด ตาช้ายเห็นลางๆ

7

นายอดิศักดิ์ ยิ้มมาก

16

บ.กระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

หัวใจ

รพ.ศิริราช

อาการดีขึ้น นัดปีละครั้ง

8

นางประยูวรรณ กองสินแก้ว

61

บ.โนนธาตุ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ไทรอยด์

รพ.มหาชนะชัย

อาการดีขึ้น

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ


ลำดับ

สมาชิกกลุ่มกิจกรรม

จำนวน ( ราย )

หมายเหตุ

1

กลุ่มทอผ้าไหม

84

 

2

กลุ่มเลี้ยงเป็ด

8

 

3

กลุ่มเลี้ยงวัวและการเกษตร

2

 

4

กลุ่มสมาชิกผู้ป่วยฯ

8

 

รวมทั้งสิ้น

102

 

 

Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate