งานส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน

งานส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน การปลูกถั่วลิสงเพื่อเป็นพืชรองพื้นทั้งสภาพไร่ และสภาพพื้นที่ทำกิน.

งานส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน

Image 03

            ความเป็นมา ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 นั้น มีราษฎรจากบ้านท่าเยี่ยม แจ้งน้อย และบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกหนองอึ่ง ซึ่งขณะนี้ตื้นเขิน และน้ำแห้งในฤดูแล้ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร และแหล่งขยายพันธุ์ปลา

             ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพของหนองอึ่ง โดยนายปรีณะ ลีพัฒนะพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ ที่ปรึกษาวิชาชีพฯ ด้านควบคุมการก่อสร้าง นายปกรณ์ สัตยวณิช ผู้ช่วยเลขานุการ กปร. ได้ตามเสด็จฯ และทรงพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้หนองอึ่งตื้นเขิน เนื่องจากมีการชะล้างหน้าดิน นำเอาตะกอนดินและทรายไหลลงในหนองอึ่งเป็นเวลานานเพราะสภาพป่าไม้ถูกตัดทำลายลงมาก จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมดังนี้

  1. ปรังปรุงขุดลอกหนองอึ่ง กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
  2. พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยรอบหนองอึ่งปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ป้องกันการชะล้างหน้าดิน
  3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่งโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของพื้นที่และงบประมาณในการดำเนินการ

ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ

  • แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก
  • แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวิธีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
  • จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
  • จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด

Image 03

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนงาน

ผลงาน

%

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

 

- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ไร่

500

500

100

 

- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด

ไร่

100

100

100

 

- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ

ไร่

150

150

100

 

- สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ

ไร่

50

50

100

 

รวม

ไร่

800

800

100

 

 

Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate