งานส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ในกระชัง ในบริเวณหนองอึ่ง.

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง

Image 03

             เพื่อสนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ดีกินดีขึ้นพัฒนาขุดลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลาในคราวที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ดังนั้นงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการประมง ควรมีแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

Image 03
1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

 • ให้หนองอึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
 • ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเห็นความสำคัญของการใช้แหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบแหล่งน้ำสาธารณะ ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนต้องเป็นภาคส่วนหลักในการบริหารจัดการฯ โดยมีหน่วยงานราชการเป็นภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน

2. ด้านการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • ให้ใช้เกษตรกรใช้พื้นที่ของโครงการฯ เป็นสถานที่ทดสอบ เรียนรู้ องค์ความรู้ และ
  เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก่อนที่เกษตรกรนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการ
  สร้างความมั่นใจ เพิ่มประสบการณ์ และลดความเสี่ยง
 • เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเกษตรกรด้วย
  กันเอง

Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate