งานส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมให้ชาวบ้าน เลี้ยงไก่ไข่ ปลา กบ วัว.

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์

Image 03

             ราษฎรในพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จำนวน ๗ หมู่บ้าน ประมาณ ๗๒๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้เกษตรกรมีฐานะยากจน การพัฒนาอาชีพจึงเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์จึงเป็นทางเลือกอาชีพอีกทางหนึ่งที่สามารถยกระดับรายได้ของราษฎรและลดรายจ่ายด้วยการมีความสมบูรณ์ทางอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์และไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรด้วยการจัดตั้งฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ได้เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ของตนเองได้

Image 03วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อจัดตั้งฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่,ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงเป็ดไข่ ในพื้นที่โครงการ(ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์)
  • เพื่อสร้างเกษตรกรผู้นำในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ฟาร์มสาธิตที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์แบบครบวงจรของเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรทั่วไป
  • เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายโครงการ

  • ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ ราย
  • จัดตั้งฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ๑ ฟาร์ม ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงเป็ดไข่ ๑ ฟาร์ม

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มต้น ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวมเวลา ๙๒ วัน
สถานที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • มีฟาร์มสาธิตด้านการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการ
  • มีเกษตรกรผู้นำที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ
  • เกษตรกรสามารถเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์จากฟาร์มสาธิตที่ตั้งขึ้นแล้วนำไปปรับใช้กับการเลี้ยงสัตว์ของตนเองจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของตนเองทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
             ราษฎรในพื้นที่โครงการมีอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน สามารถเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากฟาร์มสาธิตที่ตั้งขึ้นทำให้ผลผลิตด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น


Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate