งานส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อคุณภาพของ พืชและดินมีคุณภาพ.

งานส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

Image 03

             ด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำชี ลำน้ำยัง เป็นทางน้ำไหล จึงเกิดอุทกภัยซ้ำซากในห้วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ราษฎรประกอบอาชีพทำนาปรัง เก็บของป่า ทำการประมงตามฤดูกาล ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป จากการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหลักได้ ขาดอาชีพทางเลือกที่มั่นคงและยังยืน จึงก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธรได้เริ่มดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาตามพระราชเสาวนีย์และพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยให้ดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรให้อยู่ดีกินดีขึ้น ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพดินเพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยปลูกต้นไม้ผลและหญ้าแฝกเพื่อให้ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันอีกด้วย พัฒนาโดยการให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วถึง และยังยืน

Image 03
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรให้อยู่ดีกินดีขึ้น
  2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
  4. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เช่น การขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี (การทาบกิ่ง, การตอนกิ่ง, การเปลี่ยนยอด)

แนวทางการดำเนินงาน

ส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกพืชสวนและพืชผักอินทรีย์ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม

  • กิจกรรมจัดทำแปลงแม่พันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี (มะม่วง, ลำไย, มะปราง, มะนาว) 1 แปลง จำนวน 500 ต้น
  • กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงท่อซีเมนต์ จำนวน 100 ต้น
  • กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกไผ่กิมซุง จำนวน 100 ต้น
  • กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกเพกาแคระ จำนวน 100 ต้น
  • จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักอินทรีย์ เช่น พริก, มะเขือ, มะละกอ, จำนวน 3 ไร่
  • สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช, ปุ๋ยอินทรีย์, เมล็ดพันธุ์พืชผักเกษตรกรต้นแบบในศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 12 ราย พื้นที่ 12 ไร่

Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate