งานพัฒนาระบบชลประทาน

งานพัฒนาระบบชลประทาน บริเวณพื้นที่หนองอึ่ง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร.

งานพัฒนาระบบชลประทาน

Image 03

              เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกหนองอึ่งซึ่งขณะนี้ตื้นเขินและน้ำแห้งในฤดูแล้ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและขยายพันธ์ปลา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพของหนองอึ่ง โดยนายปรีณะ ลีพัฒนะพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพฯ ด้านควบคุมการก่อสร้าง นายปกรณ์ สัตยวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. ได้ตามเสด็จฯ และทรงพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้หนองอึ่งตื้นเขิน เนื่องจากมีการชำระล้างหน้าดินนำเอาตะกอนดินและทรายที่ไหลลงไปในหนองอึ่งเป็นเวลานาน เพราะสภาพป่าไม้ถูกตัดทำลายลงมาก จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้

Image 03

  • พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา
  • พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดิน โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชำระล้างพังทลายของดิน
  • ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง
    และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ดังนี้
  • ให้ช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรให้อยู่ดีกินดีขึ้น
  • ให้ดูแลเรื่องการจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
    โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่เป้าหมายโครงการ 7 หมู่บ้าน ในท้องที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้แก่ บ้านดอนกลอย หมู่ 8, โนนทัน หมู่ 9 ,ท่าเยี่ยม หมู่ 10, คำน้ำสร้าง หมู่ 11 15, แจ้งน้อย หมู่ 2, และหนองหว้า หมู่ 13

             สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 11 แห่ง ในท้องที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรได้แก่ สถานีสูบน้ำบ้านดอนกลอย, บ้านดอนกลาง-ค้อ, บ้านคำน้ำสร้าง, บ้านนาทาม-ท่า, บ้านค้อใต้, บ้านหนองหว้า, บ้านแจ้งน้อย, บ้านดอนกลาง, บ้านโนนทัน, หนองอึ่ง, บ้านกล้วย, แจ้งน้อย 2

Image 03

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate